Ktoré sú to civilizačné choroby?

Civilizačné choroby sú zdravotné postihnutia, ktoré vo väčšine prípadov navonok nevidno.

 Patria medzi ne:

 • onkologické ochorenia,
 • srdcovo-cievne ochorenia,
 • choroby nervovej sústavy,
 • ochorenia dýchacej sústavy,
 • poruchy imunitného systému,
 • alergie,
 • niektoré duševné ochorenia a závislosti na návykových látkach,
 • ochorenia tráviacej sústavy,
 • cukrovka,
 • obezita,
 • autoimunitné reumatické ochorenia, atď.

Príčiny civilizačných chorôb

 • degradované životné prostredie
 • nesprávna životospráva a zlé návyky obyvateľstva (nesprávna štruktúra potravín, fajčenie, vysoká spotreba alkoholu, nesprávny denný režim a iné)
 • nízka zdravotná uvedomelosť obyvateľstva (uplatňovanie zásad správnej životosprávy v  bežnom živote, slabý osobný záujem každého občana na ochrane svojho zdravia, ale i na ochrane svojho životného prostredia)
 • špecificky sa odráža vplyv životného prostredia a sociálnej sféry na zdravotnom stave detí (vysoká kolektivizácia života detí, jasle, MŠ, družiny a pod.)
 • vysoký počet rizikových pracovísk a počet pracovníkov pracujúcich v pracovnom riziku
 • život v strese a z neho vyplývajúce depresie
 • nedostatok pohybu, má za následok vznik obezity už u detí v školskom veku