O NÁS

    Najúčinnejším prostriedkom  ako znižovať za poslednú dobu obrovský nárast civilizačných ochorení, je v prvom rade im predchádzať. Je to jedno z najdôležitejších poslaní  Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR, ktorý je nástupníckou organizáciou bývalého Zväzu invalidov v SR.

     Jedným z prívlastkov dvadsiateho prvého storočia,  ktorým, keby sa mohlo, tak sa ním nepýši,  je jeho označovanie za  storočie civilizačných chorôb.

   Počet ochorení ľudí na civilizačné choroby priamo úmerne  stúpa s pretechnizovanosťou  spoločnosti, znečisťovaním si vlastného –  životného prostredia, zlými životnými návykmi spojenými s približovaním sa čím ďalej, tým viac ku konzumnej spoločnosti. Je už dávno preukázané, že čím je hospodársky a ekonomicky viac vyspelá spoločnosť,  zvyšuje sa počet ľudí trpiacich na obezitu, cukrovku,  s chorobami srdca, ciev, alergiami rôzneho typu, chorobami respiračného systému a ďalšími ochoreniami spojenými so stratou imunity (HIV, AIDS, pandémie), rôznymi druhmi rakovinových ochorení. Predlžovanie ľudského veku prináša so sebou aj zatiaľ nevyliečiteľné choroby  ako napr. stareckú demenciu a alzheimerov syndróm. Stres začína byť čím ďalej, tým viac skloňovaným pojmom. Predpokladá sa, že práve on sa podieľa ako spúšťač vzniku väčšiny civilizačných chorôb. Spôsob nášho súčasného života prináša so sebou aj zvyšovanie počtu ľudí závislých na práci, gamblerstvo a novodobých závislosti na internete. Drogový biznis je dostupnejší čoraz viac mladšej generácii. Spoločnosť sa začína cielene brániť požívaniu najbežnejších  spoločenských drog – tabakových výrobkov a alkoholu.

    Strata zdravia  významne mení životy ľudí a ich blízkych, rodín. Mnohí sú presvedčení, že keď o zdravie prišli, že ide o nemennú situáciu. Skutočne, v niektorých  prípadoch sa zdravie v plnom rozsahu neobnoví, ale v závislosti na rôznych okolnostiach sa môže život chorého  priblížiť k plnému zdraviu. To je jedným z našich hlavných poslaní, ako aj ostatných organizácií s podobným zameraním.

    Najúčinnejším prostriedkom  ako znižovať za poslednú dobu obrovský nárast týchto ochorení, je v prvom rade im predchádzať. Je to jedno z najdôležitejších poslaní  Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR, ktorý je nástupníckou organizáciou bývalého Zväzu invalidov v SR. V rámci sekundárnej prevencie zväz pravidelne organizuje rekondičné pobyty pre dospelých kardiakov (založil Kadiokluby), respirikov a pre ďalšie civilizačné choroby. Organizuje dni zdravia – zdravej výživy, dni športu, spolupracuje s organizáciami podobného zamerania, podieľa sa na tvorbe legislatívy a zákonov v prospech zdravotne postihnutých a poskytuje sociálno-právne poradenstvo. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR (ZPCCH)  pracuje na báze dobrovoľníctva.

    ZPCCH zastupuje záujmy občanov s rôznymi druhmi zdravotných postihnutí v sociálno-poradenskej a zdravotno-preventívnej oblasti, naša činnosť je zameraná i v prospech rodín so zdravotne postihnutými deťmi. Monitorovanie sociálnej situácie, potrieb zdravotne postihnutých občanov, spolupráca s orgánmi štátnej správy, pripomienkovanie legislatívnych noriem predkladaných do NR SR, začleňovanie zdravotne postihnutých do spoločnosti , zvyšovanie občianskeho a právneho vedomia našich členov, snaha o docielenie aktívneho prístupu našich členov k svojmu zdravotnému stavu.
ZPCCH presadzuje práva a chráni záujmy svojich členov, ktoré vedú k integrácií so zdravými spoluobčanmi a pomáha vytvárať spoločenské predpoklady pre ich sebarealizáciu.

    Všetky vyššie uvádzané úlohy zväzu sú podľa stanov aj úlohami  okresných organizácií a základných organizácií ZPCCCH v SR.