POSLANIE ZPCCH V SR

    Štandardné pravidlá pre vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím schválené Valným zhromaždením OSN, majú ustanovenie, v ktorom sa uvádza: „Ľudia môzu byť postihnutí fyzickou, mentálnou, alebo zmyslovou chorobou, zdravotným stavom, alebo duševným ochorením. Tieto chyby, stavy alebo ochorenia môžu byť prechodného alebo trvalého stavu“. Jedným z veľkých občianských združení, ktorého členmi sú ľudia postihnutí zdravotným stavom, je Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR.

 

Medzi najhlavnejšie úlohy ZPCCH v SR patria:

  • sociálne a zdravotné poradenstvo pre postihnutých civilizačnými chorobami,
  • primárna a sekundárna prevencia,
  • organizovanie rekondičných pobytov pre dospelých postihnutých civilizačnými chorobami,
  • ochrana záujmov a presadzovanie požiadaviek postihnutých civilizačnými chorobami,
  • organizovanie dní zdravia, zdravej výživy, dní športu zdravotne postihnutých,
  • presadzovanie odstraňovania spoločenských a architektonických bariér v spoločnosti.